Kako je odbornički mandat dobijao na značaju i vrednosti

KIKINDSKE, 16. decembar 2016.

Zvanje odbornika dobilo je na značaju od uvođenja višepartijskog sistemai prvih neposrednih izbora za lokalni parlament. Do 2004. godine odborničko mesto je imalo težinu i zbog većinskog izbornog sistema, kada je kandidat osvajao mandat i na svoje ime i prezime, a od tada pa do 2012. godine odbornici su birani sa izbornih listi stranaka i koalicija i postojala je mogućnost da partije aktiviranjem blanko ostavki zameni odbornika, što je umanjilo njihovu važnost. Ali, nakon novih izmena, koje se primenjuju od pre četiri godine, odbornici, iako i dalje birani po proporcionalnom sistemu, raspolažu svojim mandatom i više ne postoji način da mimo njegove volje bude zamenjen, tako da je odborničko mesto ponovo dobilo na ceni. Naravno, odbornik je značajniji ako pripada vladajućoj partiji ili koaliciji, a još značajniji ako ta vladajuća partija/koalicija raspolaže tesnom većinom u Skupštini.
Prava i obaveze odbornika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj samoupravi i precizirane statutima opština ili gradova i u njima nećete nigde naći da je zapisano da odbornik sa stečenim mandatom ima pravo i na druge privilegije, ali to je u poslednje dve decenije postalo nepisano pravilo, naročito poslednjih godina. Naravno da se nisu svi ogrešili o svoju funkciju, ali je nažalost mnogo onih koji su iskoristili priliku da za svog mandata dođe do stalnog radnog mesta u javnom sektoru - za sebe ili za svoje najbliže, ili do neke druge lukrativne funkcije.

Ovaj projekat (Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji) je finansiran grantom od strane Evropske unije, kroz "Media Programme 2014". Sadržaj projekta isključiva je odgovornost Medija centra i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.