Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja

Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji

U skladu sa projektom „Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji “ koji sufinansira Delegacija EU u Srbiji, u okviru „Media Programme 2014“ - Medija centar DOO raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja.

CILJEVI KONKURSA:
Konkurs se raspisuje u cilju pružanja finasijske podrške štampanim lokalnim medijima i to:
Opšti cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je da se poboljšaju uslovi za kvalitetno istraživačko novinarstvo, uključujući moderne/inovativne pristupe koji povećavaju kvalitet istraživačkog novinarstva. Specifični cilj ovog Konkursa je da podrži kvalitetne medijske sadržaje u oblasti vladavine prava.

BESPOVRATNA FINANSIJSKA POMOĆ:
Ukupni iznos koji će u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata biti dodeljen je 10.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti, po unapred utvrđenom kursu Delegacije Evropske Unije u Srbiji), za ukupno četiri projekta koja će biti podržana ovim konkursom.
Svaki zahtev za grant u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata mora da bude između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:
minimalni iznos: 2.000 evra
maksimalni iznos : 3.000 evra
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 90% ukupne vrednosti projekta.

AKTIVNOSTI ZA KOJE SE MOŽE APLICIRATI:
Trajanje aktivnosti
:
Planirano trajanje projekta ne može biti manje od 6 meseci niti duže od 10 meseci

Specifični sektori ili teme:
Aktivnosti moraju da se odnose na sektor vladavine prava, koji obuhvata sledeće teme:
1. Korupcija u zapošljavanju
2. Zloupotreba političkog uticaja prilikom zapošljavanja
3. Partijsko zapošljavanje
Lokacija:
Aktivnosti se moraju realizovati u Republici Srbiji.
Vrste aktivnosti koje mogu biti finansirane u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata:
Serija od najmanje pet tekstova koji će biti objavljeni u lokalnim štampanim medijima
• Organizacija makar jednog javnog događaja (debate) o temi projekta
(Projekti bi trebalo da obuhvataju pripremne aktivnosti, objavljivanje tekstova, organizaciju događaja, kao i praćenje njihovog uticaja.)

Vidljivost:
Aplikant je u obavezi da učini sve neophodne korake kako bi bilo vidljivo da projekat finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji.

PRAVO UČEŠĆA:
Na Konkursu može učestvovati izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost u skladu sa ciljevima konkursa
2 ) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost u skladu sa temama konkursa
3 ) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost u mogućnosti da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja

DOKUMENTACIJA:
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju :
1. Popunjen prijavni obrazac – predlog projekta
2. Popunjen prijavni obrazac - budžet projekta
3. Rešenje o upisu u Registar medija

ROKOVI:
Prijave na Konkurs podnose se do 4. aprila 2016. godine, elektronski, na adresu
josifovic@mc.rs

Za sve dodatne informacije mozete se obratiti do 1. aprila na telefon 011/3349-542

Obrazac za prijavu

Obrazac za prikaz budžeta

REŠENJE o raspodeli sredstava u okviru Konkursa za sufinansiranje projekta iz oblasti informisanja „Zloupotreba političkog uticaja: političje stranke kao najveći poslodavci u Srbiji"

Ovaj projekat (Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji) je finansiran grantom od strane Evropske unije, kroz "Media Programme 2014". Sadržaj projekta isključiva je odgovornost Medija centra i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.