Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji

Projekat pod nazivom “Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji”, zasnovan je na poražavajućim podacima o nivou društvene korupcije u Srbiji. Posebno osetljivo pitanje je problem korupcije u zapošljavanju, jer ovaj vid korupcije, sem što predstavlja eksplicitno rušenje ljudskih prava, ima dalekosežne posledice koje uključuju statusno napredovanje, sticanje društvenog ugleda, sticanje materijalne dobiti koju takva pozicija sa sobom nosi. Istovremeno, korupcija u zapošljavanju urušava društveni ugled profesija, jer omogućava da se društvene uloge i položaji stiču na osnovu partijskih povezanosti, a ne na osnovu ličnih kvaliteta, znanja i objektivnih referenci. Korupcija u zapošljavanju U jednom od istraživanja UNDP, TNS medium Gallup, 58% građana smatra da korupcija prilikom zapošljavanja, te uticaj političkih partija, utiču na njihov lični život, a 66% da utiče na poslovno okruženje. Vladajuća stranka koristila je snažnu retoriku i u prethodnoj izbornoj kampanji, obećavajući da će zaustaviti ovakav trend, pa ipak, samo nekoliko godina kasnije, broj zaposlenih u javnom sektoru je porastao na sumnjivim i svakako netržišnim osnovama. U periodu od kraja jula 2012. do aprila 2013. godine, smenjeno je oko 3.000 državnih službenika u Srbiji, međutim podaci ukazuju na linearno otpuštanje onih koji nisu članovi stranaka na vlasti.


Pojedine odredbe prethodnog Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, omogućavale su koruptivne radnje prilikom zapošljavanja, naročito stranačko zapošljavanje i suštinski uticaj partijskih centara na odluke o zapošljavanju na gotovo svim radnim mestima. Novi/izmenjen Zakon utvrđuje obavezu raspisivanja javnog konkursa za radno mesto direktora. Pokazalo se, međutim, da su zakonske odredbe nužan, ali ne i dovoljan uslov za ostvarivanje principa objektivnosti i stručnosti u izboru kandidata prilikom zapošljavanja. S jedne strane, lideri političkih stranaka u Srbiji i dalje smatraju da je podela resora legitiman predmet koalicionih sporazuma, što favorizuje stranačko zapošljavanje. Mogućnost zloupotrebe pri zapošljavanju daju čak i pojedine odredbe Zakona o javnim preduzećima.


Okosnicu projekta koju Medija centar Beograd sprovodi uz finansijsku podršku delegacije EU u Srbiji, čini produkcija 5 televizijskih dokumentarnih emisija koje će istražiti, obraditi i medijski predstaviti uzroke, načine sprovođenja i posledice korupcije u zapošljavanju na teritoriji čitave Srbije. Dokumentarne emisije ukazaće na konkretne primere i mehanizme korupcije u zapošljavanju i slične načine zloupotrebe političkog uticaja u kršenju jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na jednakost.
U okviru projekta Medija centar Beograd angažovaće četiri redakcije štampanih lokalnih medija na teritoriji Srbije, koji će se baviti istraživanjem i izveštavati na temu korupcije u zapošljavanju na lokalu. Pored toga, u okviru projekta će biti organizovani okrugli stolovi koji predviđaju učešće stručnjaka iz ove oblasti, kao i učesnika koji su imali ili još uvek imaju priliku da svedoče o mehanizmima političke korupcije tokom zapošljavanja u preduzećima u kojima sami rade ili pak imaju uvida u njihovo poslovanje.
Pored TV emitovanja i objavljivanja članaka u štampi, svi projektni materijali takođe će biti distribuirani kroz posebnu sekciju na sajtu Medija centra Beograd i putem društvenih mreža.

.
Ovaj projekat (Zloupotreba političkog uticaja: političke stranke kao najveći poslodavci u Srbiji) je finansiran grantom od strane Evropske unije, kroz "Media Programme 2014". Sadržaj projekta isključiva je odgovornost Medija centra i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije.