Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

ZAKON O RADIODIFUZIJI

Z A K O N

O RADIODIFUZIJI

 • Engleska verzija (BROADCASTING ACT)
  Download (.doc)
  Download (.pdf)

 • usvojen 18. Jula 2002.

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Predmet zakona

  Član 1.

  Ovim zakonom se: uređuju uslovi i način obavljanja radiodifuzne delatnosti, u skladu sa međunarodnim konvencijama i standardima;osniva Republička radiodifuzna agencija, kao i ustanove javnog radiodifuznog servisa;utvrđuju uslovi i postupak za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa; uređuju i druga pitanja od značaja za oblast radiodifuzije.

  Član 2.

  Odredbe ovog zakona ne odnose se na uslove i postupak izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice, kao i na uslove i postupak za sticanje prava emitera na postavljanje, upotrebu i održavanje emisionih fiksnih i mobilnih uređaja.

  Načela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije

  Član 3.

  Regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije zasniva se na načelima:

  1) slobode, profesionalizma i nezavisnosti radiodifuznih javnih glasila, kao garancije ukupnog razvoja demokratije i društvene harmonije;

  2) racionalnog i efikasnog korišćenja radiofrekvencijskog spektra kao ograničenog prirodnog bogatstva;

  3) zabrane svakog oblika cenzure i/ili uticaja na rad radiodifuznih javnih glasila, čime se garantuje njihova nezavisnost, nezavisnost njihovih redakcija i novinara;

  4) pune afirmacije građanskih prava i sloboda, a posebno slobode izražavanja i pluralizma mišljenja;

  5) primene međunarodno priznatih normi i principa koji se odnose na oblast radiodifuzije, a naročito poštovanja ljudskih prava u ovoj oblasti;

  6) objektivnosti, zabrane diskriminacije i javnosti postupka izdavanja dozvola za emitovanje;

  7) podsticanja razvoja radiodifuzije i stvaralaštva u oblasti radija i televizije u Republici Srbiji.

  Definicije

  Član 4.

  Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, ako nije drukčije određeno, imaju sledeće značenje:

  1) Radiodifuzija: opšti pojam za radio i televiziju kao elektronske medije masovne komunikacije, koja se ostvaruje posredstvom analognog ili digitalnog prenosa teksta, govora, zvuka, nepokretnih i pokretnih slika u vidu programskih sadržaja namenjenih najširoj javnosti putem radio talasa ili kablovskih distributivnih sistema do odgovarajućih prijemnih uređaja;

  2) Radiofrekvencija: osnovni fizički parametar elektromagnetnih talasa ili radio talasa koji se slobodno prostiru kroz prostor i čije se vrednosti konvencionalno nalaze u opsegu od 3 KHz do 3000 GHz;

  3) Zona pokrivanja: oblast u okolini nekog predajnika u kojoj je zadovoljen uslov da je intenzitet elektromagnetnog signala veći od minimalno neophodnog za kvalitetan prijem bez prisustva drugih ometajućih signala;

  4) Zona servisa (opsluživanja): oblast u okolini nekog predajnika u kojoj je ispunjen uslov kvalitetnog prijema signala u realnim uslovima. Servisna zona u realnim uslovima je uvek manja od zone pokrivanja;

  5) Željena zona servisa: geografska oblast ili administrativno područje kojem je namenjen radiodifuzni servis. željena zona servisa (opsluživanja) u zavisnosti od potreba jeste pojedinačna servisna zona ili zbir servisnih zona svakog predajnika. željena zona servisa (opsluživanja) u slučaju mreže predajnika, predstavlja zbir pojedinačnih servisnih zona svakog predajnika;

  6) Radio/TV mreža: dva ili više predajnika ili repetitora ili njihova kombinacija koji emituju isti program u isto vreme;

  7) Umrežavanje: uspostavljanje privremene radio, odnosno televizijske mreže putem zemaljskih, kablovskih ili satelitskih veza između dva ili više emitera sa ciljem neposrednog prenosa radio, odnosno televizijskog programa;

  8) Radiodifuzna organizacija (u daljem tekstu: `emiter`): fizičko ili pravno lice koje je registrovano za delatnosti proizvodnje i emitovanja radio ili televizijskog programa kome je, u skladu sa ovim zakonom, izdata dozvola za emitovanje programa;

  9) Javni radiodifuzni servis: proizvodnja, kupovina, obrada i emitovanje informativnih, obrazovnih, kulturno-umetničkih, dečijih, zabavnih, spotrskih i drugih radio i televizijskih programa koji su od opšteg interesa za građane, a naročito u cilju ostvarivanja njihovih ljudskih i građanskih prava, razmene ideja i mišljenja, negovanja političke, polne, međunacionalne i verske tolerancije, kao i očuvanja nacionalnog identiteta;

  10) Nezavisna produkcija: radio i televizijski programi namenjeni isključivo radiodifuziji koje proizvode fizička ili pravna lica registrovana za tu delatnost, a koja nisu emiter programa koji proizvode;

  11) Oglasna poruka (reklama): promotivna poruka koja ima za cilj da predstavi i skrene pažnju na određeni proizvod, uslugu ili firmu, odnosno da navede potrošače da koriste, odnosno kupe dotični proizvod ili uslugu;

  12) Oglašavanje (reklamiranje): emitovanje oglasnih poruka (reklama) uz novčanu naknadu ili drugi oblik naknade;

  13) Sponzorstvo: bilo koje učešće fizičkog ili pravnog lica, koje se ne bavi delatnošću proizvodnje radio i/ili televizijskog programa, niti proizvodnjom audiovizuelnih dela, u finansiranju radio i/ili televizijskih programa, s ciljem da promoviše svoje ime, zaštitni znak, ugled, aktivnosti ili proizvode;

  14) Telekupovina: radio ili televizijska prezentacija upotrebne ili kakve druge vrednosti ili osobine proizvoda ili usluga sa ciljem prodaje na neposredan način;

  15) Kablovski distributivni sistem (u daljem tekstu: `KDS`): pretežno kablovska telekomunikaciona mreža namenjena distribuciji radio i televizijskog programa, kao i pružanju drugih telekomunikacionih usluga.

  Saradnja sa regulatornim telom nadležnim za oblast telekomunikacija

  Član 5.

  Republička radiodifuzna agencija i regulatorno telo nadležno za oblast telekomunikacija osnovano posebnim zakonom kojim se uređuje oblast telekomunikacija, imaju obavezu da, u skladu i na način predviđen odredbama ovog zakona i posebnog zakona kojim se uređuje oblast telekomunikacija, međusobno sarađuju i koordiniraju svoj rad u cilju racionalnog i efikasnog korišćenja radiofrekvencijskog spektra i dosledne primene ovog i posebnog zakona kojim se uređuje oblast telekomunikacija.

  II. REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA

  1. Pravni status

  Osnivanje

  Član 6.

  Radi obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji na način primeren demokratskom društvu, osniva se Republička radiodifuzna agencija (u daljem tekstu: Agencija) kao samostalna, odnosno nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

  Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave delatnošću proizvodnje i emitovanja radio i televizijskih programa i/ili sa njom povezanim delatnostima.

  Pravni subjektivitet i zastupanje

  Član 7.

  Agencija ima svojstvo pravnog lica.

  Organ Agencije je Savet Agencije koji donosi sve odluke o pitanjima iz nadležnosti Agencije.

  Agenciju predstavlja i zastupa predsednik Saveta Agencije, a u slučaju njegove sprečenosti, Agenciju zastupa zamenik predsednika Saveta Agencije.

  Predsednik Saveta Agencije, odnosno zamenik predsednika Saveta Agencije kada vrši njegovu funkciju može, u celini ili delimično, preneti funkciju zastupanja Agencije drugom članu Saveta Agencije, samo na osnovu odluke Saveta Agencije.

  2. Nadležnost Agencije

  Član 8.

  Agencija je nadležna da:

  1) donosi Strategiju razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;

  2) vrši kontrolu i stara se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona;

  3) izdaje dozvole za emitovanje programa i propisuje obrazac za te dozvole;

  4) propisuje tehničke, organizacione i programske uslove za proizvodnju i emitovanje programa, u skladu sa odredbama ovog zakona;

  5) propisuje pravila koja su obavezujuća za emitere, a kojima se obezbeđuje sprovođenje radiodifuzne politike u Republici Srbiji;

  6) vrši nadzor nad radom emitera u Republici Srbiji;

  7) odlučuje o predstavkama fizičkih i pravnih lica i o prigovorima emitera u vezi sa radom drugih emitera;

  8) daje mišljenje nadležnim državnim organima u vezi sa pristupanjem međunarodnim konvencijama koje se odnose na oblast radiodifuzije;

  9) preduzima odgovarajuće mere prema emiterima, u skladu sa ovim zakonom;

  10) obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.

  Pored nadležnosti iz stava 1. ovog člana, Agencija obavlja i poslove koji se odnose na preduzimanje mera u oblasti radiodifuzije u cilju :

  1) zaštite maloletnika ;

  2) primene propisa o autorskim i srodnim pravima;

  3) sprečavanja emitovanja programa koji sadrže informacije kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja odrećenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi ili polu.

  Poslove iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

  Donošenje strategije razvoja radiodifuzije

  Član 9.

  Agencija, u saradnji sa regulatornim telom nadležnim za oblast telekomunikacija donosi Strategiju razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji kojom, na osnovu sagledavanja različitih potreba građana i društvenih grupa za informisanjem, obrazovanjem, kulturnim, sportskim i drugim sadržajima, utvrđuje broj i vrstu emitera, željene zone servisa (opsluživanja) i druge parametre za koje se raspisuje javni konkurs.

  Kontrola nad sprovođenjem ovog zakona

  Član 10.

  Kontrola nad sprovođenjem ovog zakona obuhvata kontrolu rada emitera u pogledu dosledne primene i afirmisanja načela na kojima se zasniva regulisanje odnosa u oblasti radiodifuzije, kao i u izvršavanju drugih obaveza koje po odredbama ovog zakona imaju emiteri.

  Izdavanje dozvola za emitovanje

  Član 11.

  Za emitovanje programa putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog prenosa, digitalnog ili analognog, Agencija izdaje dozvolu po postupku i prema kriterijumima utvrđenim ovim zakonom.

  Emitovanje programa putem globalne informatičke mreže (Internet njebcasting) ne podleže obavezi pribavljanja dozvole, ali se odredbe ovog zakona primenjuju na sadržaj programa.

  Propisivanje obavezujućih pravila za emitere

  Član 12.

  Agencija donosi preporuke, uputstva, obavezujuća uputstva i opšta obavezujuća uputstva za emitere, radi efikasnog sprovođenja radiodifuzne politike u Republici Srbiji.

  Agencija donosi preporuke u slučaju da postoji neujednačena dozvoljena praksa emitera u primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na sadržaj programa.

  Agencija donosi uputstvo u slučaju kada postoji sumnja u pogledu dozvoljenosti načina na koji emiter ili grupa emitera koristi dozvolu u vezi sa odredbama ovog zakona koje se odnose na sadržaj programa.

  Agencija donosi obavezujuće uputstvo ako u vezi sa pojedinim pitanjem koje se odnosi na sadržaj programa ustanovi neujednačeno ponašanje emitera pri čemu se određeni vidovi tog ponašanja mogu smatrati nedozvoljenim.

  Agencija donosi opšte obavezujuće uputstvo radi bližeg uređivanja određenih pitanja koja se odnose na sadržaj programa, nezavisno od postojeće prakse emitera. Opšte obavezujuće uputstvo može da se odnosi na pojedino pitanje koje se tiče sadržaja programa, na veći broj srodnih pitanja, a može da se odnosi i na sva pitanja koja se tiču sadržaja programa (kodeks ponašanja emitera).

  Nepostupanje po obavezujućem uputstvu je osnov za izricanje mera opomene i upozorenja emiteru, a nepostupanje po opštem obavezujućem uputstvu je osnov za izricanje svih vrsta mera koje Agencija može preduzimati.

  Preporuke, uputstva, obavezujuća uputstva i opšta obavezujuća uputstva objavljuju se na način predviđen statutom Agencije.

  Agencija donosi i objavljuje i druge propise u skladu sa ovim zakonom, na način predviđen statutom.

  Nadzor nad radom emitera

  Član 13.

  Agencija vrši nadzor nad radom emitera samostalno ili angažovanjem ovlašćene organizacije.

  U vršenju nadležnosti iz stava 1. ovog člana, Agencija je dužna da se posebno stara o tome da emiteri u svemu poštuju uslove pod kojima im je dozvola izdata, što se posebno odnosi na vrstu i kvalitet programa.

  Emiteri su dužni da Agenciji omoguće uvid u podatke i ostalu dokumentaciju koja se odnosi na predmet nadzora.

  Razmatranje predstavki

  Član 14.

  Fizička i pravna lica imaju pravo da Agenciji podnose predstavke u vezi sa sadržajem programa emitera, ako smatraju da se tim programima vređaju ili ugrožavaju njihovi lični interesi ili opšti interes.

  Agencija je dužna da po prijemu i razmatranju predstavke, predstavku bez odlaganja dostavi emiteru na izjašnjavanje i da mu odredi rok za to, osim ako je predstavka očigledno neosnovana, u kom slučaju je odbacuje i o tome obaveštava podnosioca predstavke.

  Ako se emiter ne izjasni u ostavljenom roku, ili obavesti Agenciju da je predstavka neosnovana, a Agencija i pored toga smatra da je predstavka osnovana, dužna je da preduzme odgovarajuće mere prema emiteru, kao i da podnosioca predstavke uputi na koji način može da zaštiti svoj interes.

  Odgovarajućim merama iz stava 3. ovog člana smatraju se, naročito:

  1) mere koje Agencija izriče u skladu sa ovim zakonom;

  2) podnošenje prekršajne ili krivične prijave, ili iniciranje odgovarajućeg postupka pred nadležnim državnim organom.

  Razmatranje prigovora

  Član 15.

  Emiter može podneti Agenciji prigovor na postupanje drugog emitera usled čega trpi ili može da pretrpi štetu.

  Agencija je dužna da prigovor iz stava 1. ovog člana, bez odlaganja, dostavi na izjašnjenje emiteru na koga se prigovor odnosi, a koji je dužan je da se o prigovoru izjasni u roku od 15 dana od dana prijema.

  Ako i pored izjašnjenja emitera Agencija smatra da je prigovor osnovan, dužna je da protiv emitera na koga se prigovor odnosi preduzme mere iz člana 14. stav 4. ovog zakona.

  Saradnja sa državnim i drugim organima i organizacijama

  Član 16.

  Agencija daje mišljenje nadležnim državnim organima, na njihov zahtev, u vezi sa pristupanjem međunarodnim konvencijama i drugim sporazumima koji se odnose na oblast radiodifuzije.

  Radi razmene iskustava, unapređivanja svog rada i usklađivanja sa međunarodnim iskustvima i standardima, Agencija sarađuje sa odgovarajućim organizacijama drugih država, odnosno sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

  Nadležni državni organi, prilikom pripreme propisa koji se odnose na oblast radiodifuzije, pribavljaju mišljenje Agencije.

  Izricanje mera

  Član 17.

  Agencija može emiteru izreći opomenu i upozorenje, a može mu, u skladu sa odredbama ovog zakona, privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za emitovanje programa.

  Izuzetno, emiterima - ustanovama javnog radiodifuznog servisa koje ne podležu obavezi pribavljanja dozvole za emitovanje programa od strane Agencije, može se izreći samo opomena i upozorenje.

  Agencija može da pred nadležnim sudom ili drugim državnim organom pokrene postupak protiv emitera ili odgovornog lica emitera, ako njegovo činjenje ili nečinjenje ima obeležja dela kažnjivog prema zakonu.

  Član 18.

  Opomena iz člana 17. st. 1. i 2. ovog zakona izriče se emiteru koji prvi put prekrši neku od obaveza utvrđenih ovim zakonom ili aktom Agencije donetim na osnovu ovog zakona.

  Opomena se ne objavljuje u javnim glasilima.

  Upozorenje se izriče emiteru koji:

  1) i pored izrečene opomene nastavi da postupa suprotno obavezama utvrđenim ovim zakonom ili aktom Agencije donetim na osnovu ovog zakona;

  2) prvi put prekrši neku od obaveza utvrđenih ovim zakonom ali na način da to kršenje ozbiljno ugrožava ostvarivanje načela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije;

  3) prekrši neki od uslova koji su sadržani u izdatoj dozvoli za emitovanje programa.

  Prilikom izricanja upozorenja Agencija je dužna da izričito navede obavezu koju je emiter povredio, kao i da utvrdi mere koje emiter treba da preduzme kako bi se povreda otklonila.

  Upozorenje se objavljuje u javnim glasilima, a obavezno u programu onog emitera na kojeg se upozorenje odnosi.

  Emiteru se mogu izreći i mere utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast telekomunikacija kada se emiter ne pridržava propisanih obaveza.

  Agencija je dužna da prilikom izricanja mera obezbedi objektivnost i nepristrasnost, kao i da obezbedi emiteru da se pre izricanja mere izjasni o učinjenim povredama obaveza koje mu se stavljaju na teret.

  Agencija propisuje bliža pravila o uslovima i načinu izricanja mera.

  Zaštita maloletnika

  Član 19.

  Agencija se stara o zaštiti maloletnika i poštovanju dostojanstva ličnosti u programima koji se prikazuju posredstvom radija i televizije, o čemu donosi opšte obavezujuće uputstvo.

  Agencija se naročito stara da programi koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika ne budu dostupni putem radija ili televizije, izuzev kada je vremenom emitovanja ili tehničkim postupkom obezbeđeno da maloletnici, po pravilu, nisu u prilici da ih vide ili slušaju.

  Prikazivanje programa koji teško ugrožavaju fizički, mentalni ili moralni razvoj maloletnika, zabranjeno je.

  Zaštita autorskih i srodnih prava

  Član 20.

  Agencija se stara da svi emiteri primenjuju propise o autorskim i srodnim pravima.

  Postupanje suprotno propisima iz stava 1. ovog člana od strane emitera osnov je za izricanje propisanih mera od strane Agencije, nezavisno od drugih pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju oštećenom nosiocu autorskog ili srodnog prava.

  Suzbijanje govora mržnje

  Član 21.

  Agencija se stara da programi emitera ne sadrže informacije kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog različite političke opredeljenosti ili zbog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog seksualne opredeljenosti.

  Postupanje emitera suprotno zabrani iz stava 1. ovog člana je osnov za izricanje predviđenih mera od strane Agencije, nezavisno od drugih pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju oštećenom.

  3. Savet Agencije

  Sastav Saveta

  Član 22.

  Savet Agencije (u daljem tekstu: Savet) ima devet članova koji se biraju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije (medijski stručnjaci, stručnjaci za oglašavanje, pravnici, ekonomisti, telekomunikacioni inženjeri i drugi).

  Izbor Saveta

  Član 23.

  Članove Saveta bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Skupština), na predlog ovlašćenih predlagača.

  Član Saveta je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

  Ovlašćenje i dužnost da predlažu članove Saveta imaju:

  1) Narodna skupština Republike Srbije;

  2) Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine;

  3) Vlada Republike Srbije;

  4) Izvršno veće Autonomne pokrajine Vojvodine;

  5) rektori univerziteta u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;

  6) udruženja radiodifuznih javnih glasila u Republici Srbiji, udruženja novinara u Republici Srbiji, profesionalna udruženja filmskih i dramskih umetnika u Republici Srbiji i profesionalna udruženja kompozitora u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;

  7) domaće nevladine organizacije i udruženja građana koja se prevashodno bave zaštitom slobode govora, zaštitom prava nacionalnih i etničkih manjina i zaštitom prava dece, putem zajedničkog dogovora;

  8) crkve i verske zajednice.

  Devetog člana Saveta predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, s tim što predloženi kandidat mora ispunjavati kriterijume za članstvo u Savetu utvrđene ovim zakonom i mora biti lice koje živi i radi na području Autonomne pokrajine Kosova i Metohije.

  Predlog za člana Saveta iz stava 4. ovog člana utvrđen je ako je za njega glasalo najmanje pet članova Saveta.

  Postupak predlaganja članova Saveta

  Član 24.

  Svaki ovlašćeni predlagačiz člana 23. stav 3. ovog zakona predlaže kandidata za jednog člana Saveta, s tim što se na listi kandidata obavezno predlažu dva lica. Lica koje ovlašćeni predlagačpredlaže ne moraju biti iz reda ovlašćenog predlagača.

  Izuzetno, na listi kandidata za izbor člana Saveta koga predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, u skladu sa članom 23. st. 4. i 5. ovog zakona, predlaže se samo jedno lice.

  Za člana Saveta predlaže se lice koje uživa ugled istaknutog medijskog stručnjaka, stručnjaka za oglašavanje ili istaknutog stručnjaka u oblastima od značaja za rad Agencije.

  Skupština bira jednog kandidata sa svake važeće liste.

  Ovlašćeni predlagači utvrđuju svoje predloge samostalno, a ako se jedan ovlašćeni predlagačsastoji od više pravnih subjekata, predlog se utvrđuje sporazumno, međusobnim usaglašavanjem.

  U slučajevima iz člana 23. stav 3. tačka 7) ovog zakona, podatke o nevladinim organizacijama i udruženjima građana Skupština pribavlja od organa nadležnih za vođenje registara tih organizacija, odnosno udruženja.

  Predlog koji se podnosi mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog predlagača i sadržati ime i adresu zastupnika.

  Ako predlagači iz člana 23. stav 3. tačka 7) ovog zakona predlože više od jedne liste kandidata, smatraće se važećom ona lista koju potpiše veći broj udruženja, organizacija odnosno asocijacija (ovlašćenih predlagača) koji su u prethodnom periodu imali veći broj sprovedenih akcija, inicijativa i objavljenih publikacija iz oblasti kojom se pretežno bave.

  Potpisnici liste kandidata mogu biti samo registrovane organizacije, udruženja i asocijacije.

  Ako je predlog liste kandidata podnet suprotno odredbama ovog zakona, Skupština će vratiti podneti predlog ovlašćenom predlagaču da ga u roku od 15 dana uskladi sa ovim zakonom.

  Skupština će ovlašćenim predlagačima vratiti podnete predloge i kada nije u mogućnosti da utvrdi koja lista kandidata je važeća, u smislu stava 8. ovog člana, u kom slučaju su ovlašćeni predlagači obavezni da Skupštini u roku od 15 dana dostave usaglašeni predlog.

  Skupština će, najmanje 30 dana pre odlučivanja o izboru članova Saveta, na pogodan način, javno objaviti sve važeće liste kandidata koje su ovlašćeni predlagači podneli sa osnovnim biografskim podacima predloženih kandidata.

  Skupština može, pre odlučivanja o izboru članova Saveta, organizovati javni razgovor sa svim predloženim kandidatima radi sticanja uvida u njihove sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

  Ukoliko sa neke od lista kandidata za člana Saveta nijedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova iz člana 23. stav 2. izbor će se obaviti na osnovu nove liste kandidata koju će ovlašćeni predlagačdostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana odlučivanja o prethodno podnetoj listi.

  Nespojivost sa članstvom u Savetu

  Član 25.

  Članovi Saveta ne mogu biti:

  1) savezni poslanici, narodni poslanici i poslanici skupština autonomnih pokrajina;

  2) izabrana, imenovana i postavljena lica u Saveznoj vladi, Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) i izvršnim organima autonomnih pokrajina (ministri, njihovi zamenici, pomoćnici, kao i rukovodioci posebnih organizacionih celina pod neposrednom kontrolom Vlade i izvršnih organa i drugi funkcioneri);

  3) funkcioneri političkih stranaka (predsednici stranaka, članovi predsedništava, njihovi zamenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

  4) lica koja, kao vlasnici udela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni, lica pod ugovorom i sl. imaju interesa u pravnim licima koja se bave delatnošću proizvodnje i/ili emitovanja radio i televizijskog programa ili sa njom povezanim delatnostima (reklamiranje, telekomunikacije i sl.), tako da bi članstvo takvog lica u Savetu moglo da dovede do sukoba interesa;

  5) lica koja su pravosnažno osuđena za krivičo delo protiv službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično delo koje ih čini nedostojnim za obavljanje funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično delo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

  6) lice koje je bračni drug, roditelj, dete ili pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva lica navedenih u stavu 1. tač. 1) do 4) ovog člana.

  Kandidat je dužan da ovlašćenom predlagaču dostavi pismenu izjavu da ne postoje smetnje za izbor utvrđene u stavu 1. ovog člana.

  Mandat članova Saveta

  Član 26.

  Članovi Saveta ne predstavljaju u Savetu organe ili organizacije koje su ih predložile, većsvoju dužnost obavljaju samostalno, po sopstvenom znanju i savesti, u skladu sa ovim zakonom.

  Članu Saveta funkcija može prestati samo iz razloga i u postupku predviđenom ovim zakonom.

  Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad članova Saveta, niti su oni dužni da poštuju bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, izuzev odluka nadležnog suda donetih u postupku sudske kontrole rada Saveta.

  Trajanje mandata

  Član 27.

  Član Saveta bira se na period od šest godina.

  Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom prvog izbora, tri člana Saveta se biraju na dve godine, tri člana na četiri godine, a tri člana na šest godina.

  Članovima prvog sastava Saveta čiji mandat traje dve, odnosno četiri godine, mandat se utvrđuje tako što pre odlučivanja Skupštine o podnetim predlozima, predsednik Skupštine žrebom određuje ovlašćene predlagače čiji se kandidati predlažu za izbor na dve, odnosno četiri godine.

  Isto lice ne može biti dva puta uzastopno birano za člana Saveta.

  Prestanak mandata člana Saveta

  Član 28.

  Mandat člana Saveta može prestati u sledećim slučajevima:

  1) istekom vremena na koje je član Saveta izabran;

  2) razrešenjem iz razloga predviđenih ovim zakonom;

  3) podnošenjem ostavke Skupštini u pisanoj formi, u kom slučaju mandat člana Saveta prestaje danom dostavljanja ostavke, pri čemu unapred data (kovertirana) ostavka ne proizvodi pravno dejstvo;

  4) smrću člana Saveta.

  Prestanak mandata razrešenjem

  Član 29.

  Skupština može, na predlog Saveta ili na predlog najmanje 20 narodnih poslanika, razrešiti člana Saveta u sledećim slučajevima:

  1) ako je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, nesposoban za obavljanje dužnosti člana Saveta u periodu dužem od šest meseci;

  2) ako se utvrdi da je pri podnošenju predloga naveo o sebi neistinite podatke ili je propustio da navede podatke o okolnostima iz člana 25. ovog zakona;

  3) ako se utvrdi da je u toku trajanja mandata člana Saveta nastupila neka od okolnosti iz člana 25. ovog zakona;

  4) ako bez osnovanog razloga propusti ili odbije da obavlja dužnost člana Saveta u periodu od najmanje tri meseca neprekidno ili u periodu od 12 meseci u kome najmanje šest meseci ne obavlja svoju dužnost.

  Odluka o razrešenju može biti doneta samo na osnovu obrazloženog predloga posle sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Saveta protiv koga je pokrenut postupak omogućeno da se izjasni o svim okolnostima.

  Razlog za razrešenje člana Saveta ne može biti političko ili drugo uverenje, odnosno članstvo u političkoj organizaciji.

  Odluka o razrešenju člana Saveta smatra se usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

  Suspenzija člana Saveta

  Član 30.

  Kada je podnet predlog za razrešenje člana Saveta, Savet može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova doneti odluku da suspenduje člana Saveta protiv koga je podnet predlog za razrešenje do donošenja odluke Skupštine, ali ne duže od šest meseci.

  Posledice prestanka mandata

  Član 31.

  Predsednik Skupštine upućuje javni poziv za podnošenje predloga liste kandidata za člana Saveta najkasnije šest meseci pre isteka mandata člana Saveta. Poziv se upućuje onim ovlašćenim predlagačima koji su predložili kandidate čiji mandat ističe.

  Ovlašćeni predlagači dužni su da najkasnije u roku od tri meseca od dana upućivanja javnog poziva dostave Skupštini predlog liste kandidata za upražnjena mesta.

  Skupština donosi odluku o izboru novih članova Saveta pre isteka mandata postojećih članova.

  U slučaju prestanka mandata pre isteka vremena na koje je član Saveta izabran (smrću, razrešenjem ili ostavkom), ovlašćeni predlagačkoji je predložio člana čiji je mandat prestao na ovaj način, dužan je da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri meseca, Skupštini dostavi listu kandidata za upražnjeno mesto u Savetu. Skupština je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema liste kandidata, izabere novog člana Saveta. Izbor se vrši na mandatni period od šest godina.

  Do izbora novog člana Savet punovažno odlučuje u nepotpunom sastavu. Savet ne može punovažno da donosi odluke ako broj članova Saveta, zbog prestanka mandata pojedinih članova, bude manji od pet.

  Način rada Saveta

  Član 32.

  Rad Saveta je javan.

  Savet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, pod uslovom da je ispunjen kvorum za odlučivanje koji čini najmanje pet članova, izuzev u slučajevima kada je ovim zakonom ili Statutom određeno drukčije. Opšti akti i odluke kojima se odlučuje o pravima emitera, Savet donosi većinom glasova ukupnog broja članova Saveta, izuzev ako ovim zakonom ili Statutom nije predviđena dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja članova Saveta. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsednika Saveta, a u njegovom odsustvu glas zamenika predsednika.

  Odluka Saveta koja se odnosi na teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine smatra se donetom ako je u okviru potrebnog broja glasova za njeno donošenje i glas najmanje jednog člana Saveta koji je izabran na predlog ovlašćenih predlagača iz Autonomne pokrajine Vojvodine.

  Predsednika i zamenika predsednika Savet bira iz svojih redova dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova.

  Za svoj rad predsednik i članovi Saveta imaju pravo na novčanu naknadu u visini plate predsednika, odnosno sudije Vrhovnog suda Srbije.

  Predsednik Saveta predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Saveta, potpisuje odluke Saveta i stara se o njihovom izvršavanju, ima ovlašćenja direktora u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada zaposlenih u stručnoj službi Agencije i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

  Statut i drugi opšti akti Agencije

  Član 33.

  Statut Agencije, poslovnik o radu Saveta, akt kojim se uređuje organizacija stručnih službi Agencije, broj i status zaposlenih u stručnim službama i druge opšte akte Agencije, donosi Savet.

  Akti iz stava 1. ovog člana donose se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Saveta.

  Skupština daje saglasnost na Statut Agencije.

  4. Finansiranje Agencije

  Finansijski plan

  Član 34.

  Finansiranje Agencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savet.

  Finansijskim planom utvrđuju se ukupni prihodi i rashodi Agencije, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, kao i elementi za celovito sagledavanje politike zarada i zaposlenosti u Agenciji.

  Saglasnost na finansijski plan iz stava 1. ovog člana daje Skupština.

  Finansijski plan se donosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

  Finansijski plan se objavljuje na način utvrđen statutom Agencije.

  Svi obračuni prihoda i rashoda Agencije podležu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora. Obračuni se objavljuju najkasnije tri meseca po završetku finansijske godine.

  Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda Agencije utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda, razlika sredstava uplaćuje se na račun buxeta Republike Srbije i raspoređuje se, na jednake delove, za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.

  Izvori finansiranja

  Član 35.

  Prihod Agencije čine sredstva ostvarena od naknade koju emiteri, u skladu sa ovim zakonom, plaćaju za dobijeno pravo na emitovanje programa ( dozvola za emitovanje programa).

  U slučaju da Agencija ne ostvari planirani prihod po osnovu naknade iz stava 1. ovog člana, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz buxeta Republike Srbije.

  Obezbeđivanje nedostajućih sredstava, u skladu sa stavom 2. ovog člana, ne utiče na nezavisnost i samostalnost Agencije.

  5. Javnost rada Agencije i sudska kontrola

  Javnost rada

  Član 36.

  Agencija objavljuje godišnji izveštaj o svom radu na način utvrđen statutom Agencije.

  Sudska kontrola

  Član 37.

  Protiv odluke Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

  III. DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA

  1. Pojam dozvole i imaoci dozvole

  Principi izdavanja dozvole

  Član 38.

  Fizičko ili pravno lice ne može da emituje radio ili televizijski program ukoliko mu prethodno Agencija nije izdala dozvolu, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

  Dozvolu za emitovanje radio i televizijskog programa pod jednakim uslovima može da dobije svako pravno i fizičko lice koje ispuni uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

  Postupak izdavanja dozvole za emitovanje programa je javan.

  O izdatim dozvolama vodi se registar, u skladu sa ovim zakonom.

  Dozvola za emitovanje programa

  Član 39.

  Dozvola za emitovanje programa je ovlašćenje čijim dobijanjem njen imalac stiče pravo da posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica, kablovskih distributivnih sistema, satelitskih radiokomunikacija ili na drugi pogodan način, emituje određeni radio i/ili televizijski program namenjen neodređenom broju korisnika.

  Dozvolu za emitovanje programa izdaje Agencija, po sprovedenom postupku predviđenom ovim zakonom.

  Dozvolom za emitovanje programa utvrđuju se programski i tehnički standardi za proizvodnju i emitovanje radio i televizijskog programa.

  Sastavni deo dozvole za emitovanje programa je dozvola za radiodifuznu stanicu (dozvola za radio stanicu) koju na zahtev Agencije izdaje regulatorno telo nadležno za oblast telekomunikacija, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje oblast telekomunikacija, a na osnovu Plana raspodele radio frekvencija koji donosi ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija.

  Dozvola za radio stanicu dostavlja se Agenciji radi sprovođenja postupka za izdavanje dozvole za emitovanje programa.

  Regulatorno telo nadležno za oblast telekomunikacija dužno je da izda dozvolu za radio stanicu ako su ispunjeni uslovi iz posebnog zakona i ako je zahtev Agencije u skladu sa Planom raspodele radio frekvencija.

  Pravo na postavljanje, upotrebu i održavanje emisionih fiksnih i mobilnih uređaja, imalac dozvole za emitovanje programa ostvaruje u skladu sa odredbama posebnog zakona kojim se uređuje oblast telekomunikacija, propisima donetim na osnovu njega, opštim aktima regulatornog tela nadležnog za oblast telekomunikacija i tehničkim uslovima, odnosno standardima na čiju primenu ovi propisi upućuju.

  Kablovsko i satelitsko emitovanje

  Član 40.

  Agencija izdaje dozvolu za kablovsko ili satelitsko emitovanje programa bez javnog konkursa, na zahtev imaoca kablovskog distributivnog sistema (u daljem tekstu: KDS), odnosno imaoca zemaljske satelitske stanice, ako je imalac KDS-a ispunio uslove koji se odnose na postavljanje, upotrebu i održavanje telekomunikacionih uređaja koji su utvrđeni u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje oblast telekomunikacija.

  Obavezi pribavljanja dozvole za emitovanje programa ne podleže imalac sistema koji emituje radio i televizijske programe namenjene kablovskoj distribuciji, i to:

  1) programe za koje je Agencija izdala dozvolu za zemaljsko emitovanje za područje na kome se nalazi KDS, pri čemu je imalac KDS dužan da posredstvom svog sistema besplatno distribuira programe javnih servisa;

  2) programe koji se mogu primati putem slobodne (nekodirane) satelitske distribucije na teritoriji Republike Srbije.

  Imalac sistema za emitovanje radio i televizijskog programa namenjenog satelitskoj distribuciji ima obavezu pribavljanja dozvole u svim slučajevima kada za program koji će se emitovati posredstvom satelita nije pribavio dozvolu za zemaljsko ili kablovsko emitovanje.

  Pravila predviđena za izdavanje dozvole za kablovsko emitovanje shodno se primenjuju na izdavanje dozvole za emitovanje putem MMDS (Mikrotalasni Multikanalni Distributivni Sistem) tehnologije, što ne oslobađa imaoca MMDS sistema obaveze da za svaku radio stanicu koju koristi pribavi odgovarajuću dozvolu u skladu sa odredbama posebnog zakona kojim se uređuje oblast telekomunikacija.

  Imalac dozvole za emitovanje programa

  Član 41.

  Imalac dozvole za emitovanje programa može biti samo domaće pravno ili fizičko lice koje je registrovano za delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa i koje ima sedište, odnosno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

  Domaće pravno lice u kome su osnivači strana pravna lica registrovana u zemljama u kojima prema unutrašnjim propisima tih zemalja nije dozvoljeno ili nije moguće utvrditi poreklo osnivačkog kapitala, ne može učestvovati na javnom konkursu za dozvolu za emitovanje programa.

  Strano fizičko ili pravno lice može učestvovati u osnivačkom kapitalu imaoca dozvole za emitovanje programa najviše do 49% ukupnog kapitala, osim ako međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala Savezna Republika Jugoslavija nije drukčije predviđeno.

  Strano fizičko ili pravno lice ne može da učestvuje u osnivačkom kapitalu ustanova javnog radiodifuznog servisa.

  Subjekti koji ne mogu biti imaoci dozvole

  Član 42.

  Imalac dozvole za emitovanje programa ne može da bude:

  1) preduzeće, ustanova ili drugo pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina, izuzev ustanova javnog radiodifuznog servisa;

  2) politička stranka, organizacija ili koalicija, kao i pravno lice čiji je osnivačpolitička stranka, organizacija ili koalicija.

  Emiter

  Član 43.

  Pravno ili fizičko lice koje je registrovano za delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa stiče status emitera, u smislu ovog zakona, dobijanjem dozvole za emitovanje programa, odnosno dozvole za radio stanicu za emitere koji prema odredbama ovog zakona nisu obavezni da pribave dozvolu za emitovanje programa.

  Emiter može da obavlja delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa kao:

  1) ustanova javnog radiodifuznog servisa;

  2) komercijalna radio i/ili televizijska stanica;

  3) radio i/ili televizijska stanica civilnog sektora;

  4) radio i/ili televizijska stanica lokalne ili regionalne zajednice.


  Dalje >>