Ovako je zamišljena nova Agencija protiv korupcije

Izvor: Tanjug


Ministarstvo pravde je pozvalo građane i stručnu javnost da se uključe u javnu raspravu i dostave svoja mišljenja i komentare na propis koji prdviđa predviđa jasnija i strožija pravila o odgovornosti funkcionera, teži smanjenju rizika od korupcije i poboljšava efikasnost rada Agencije i jača njenu nezavisnosti.Javna rasprava predviđena je da traje od 1. oktobra dop 15. novembra nakon čega će Ministarstvo pravde sačiniti izveštaj o javnoj raspravi u roku od 15 dana od njenog okončanja.

Nacrt zakon pored ostalog predviđa uvođenje nove zabrane za javne funkcionere, tako što propisuje da oni ne smeju da upotrebe radi sticanja koristi ili pogodnosti za sebe ili drugog ili nanošenja štete drugom, informacije do kojih su došli u obavljanju te funkcije, ukoliko te informacije nisu dostupne javnosti.

Bitnu novinu u odnosu na važeći zakon predstavlja proširenje nadležnosti Agencije na sprovođenje analiza rizika od korupcije u radu organa javne vlasti i sačinjavanje izveštaja sa preporukama za otklanjanje tih rizika.

Na taj način, kako se navodi u obrazloženju zakona, obezbeđuje novi mehanizam za uspostavljanje i unapređenje institucionalnog integriteta, odnosno sistema nacionalnog integriteta.

Javni fukcioneri prema novim rešenjima ubuduće će biti dužni da pored imovine prijavljuju i prihode, odnosno objekat krivičnog dela zbog propuštanja ili laganja, se proširuje i na prihode.Novim zakonom propisano je da za određene prekršaje za koje je tim zakonom predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu do 50.000 dinara, ovlašćeno lice u Agenciji izdaje javnom funkcioneru ili odgovornom licu prekršajni nalog.

Na taj način učinilac prekršaja se oslobađa od plaćanja druge polovine izrečene kazne.

Inače, za sve propisane prekršaje predviđena je novčana kazna, čiji se su predloženi minimumi i maksimumi primereni su težini prekršaja, navodi se u obrazloženju Nacrta zakona.

Novi zakon takođe uvodi pojam "organ javne vlasti" koji, kako navode pisci nacrta, radi pojačane zaštite javnog interesa, obuhvata širi krug organa i drugih pravnih lica u odnosu na važeće zakonsko rešenje, dok se značenje pojmova "javni funkcioner" i "javna funkcija" u potpunosti vezuje za značenje pojma "organ javne vlasti".

Kada je u pitanju sukob interesa Nacrt zakona iz definicije izostavlja privatni interes da bi se otklonila mogućnost širokog tumačenja zakona, ali uvodi obavezu obaveštavanja o postojanju privatnog interesa.

Kompletan tekst sa svim ostalim novinama i izmenama objavljen je na sajtu Ministarstva sa obrazloženjem.