Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Aktuelni konkursi za novinare, urednike, fotoreportere, medijske kuće...

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Database of free high-quality photographs of public figures...

Obaveza prenosa u kablovskoj distribuciji

„Svim kablovskim operaterima upućuje se apel da u svoju ponudu uvrste programe regionalnih i lokalnih emitera na područjima za koje ti emiteri imaju dozvolu. U nedostatku zakonskih ovlašćenja da ovu problematiku reguliše obavezujućim aktom Savet će se obratiti Ministarstvu kulture kako bi se pronašao zadovoljajuvći model regulisanja ove problematike i pre donošenja novog seta medijskih zakona, a u skladu sa dobrom evropskom praksom.“
(Saopštenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 13. jula 2011.)

Sukobi interesa emitera i operatora kablovskih distributivnih (KD) mreža, s jedne strane, i istih operatora i korisnika, s druge, ne mogu se rešiti apelom, već samo primenom odredbe člana 101. Zakona o elektronskim komunikacijama. Prema toj odredbi, Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL), na zahtev Republičke radiodifuzne agencije (RRA), određuje operatora KD mreže, koji je dužan da prenosi jedan ili više radijskih ili TV programa, na nacionalnom, pokrajinskom, regionalnom ili lokalnom nivou:

1) kada značajan broj krajnjih korisnika koristi KD mrežu tog operatora kao jedini ili prvenstveni način za primanje medijskih sadržaja

2) kada je to neophodno radi ostvarivanja jasno određenih ciljeva od opšteg interesa, što utvrđuje RRA, poštujući načela srazmernosti i javnosti
Osnovni cilj od opšteg interesa može se, najkraće rečeno, odrediti kao ostvarivanje prava na obaveštenost iz člana 51. stav 1. Ustava: „Svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obaveštavan o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju.“

Po članu 18. stav 1. Ustava, navedeno ljudsko i manjinsko pravo zajamčeno Ustavom neposredno se primenjuje.

Ovako jasno određen osnovni cilj može se potkrepiti:

1) odredbom člana 2. stav 1. Zakona o javnom informisanju: „Javno informisanje je slobodno i u interesu javnosti“

2) odredbama člana 5. tačka 28. i člana 83. do 93. Zakona o zaštiti potrošača, po kojima su kablovske distributivne usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Napomena - Imajući u vidu verovatno gore navedenu ustavnu i zakonsku odredbu, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva i Radna grupa za izradu Nacrta medijske strategije napisali su:

1) „Javni interes u oblasti informisanja je proizvodnja i emitovanje programskih sadržaja javnih glasila, koji imaju značaj za istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavanje građana o pitanjima od javnog značaja...“ – na početku rubrike „mediji“ na internet strani Ministarstva

2) „Javni interes predstavlja ostvarivanje prava javnosti da bude obaveštena" – tačka 1.1. stav 1. Nacrta strategije.

Prema tome, RRA može, neposredno primenjujući navedenu ustavnu odredbu, kao svojevrsno ovlašćenje, zahtevati od RATEL-a da svakom operatoru KD mreže odredi obavezu prenosa lokalnih TV radiodifuznih signala (osnovna KD usluga) koji se već prenose putem radio-talasa i koji na mestu antena glavne stanice KD mreže imaju jačinu polja jednaku ili veću od određene upotrebljive jačine polja.
Usput, cenu za pružanje osnovne KD usluge reguliše RATEL-a ukoliko utvrdi da na jednom području operator KD mreže nije izložen efektivnoj konkurenciji najmanje još jednog operatora KD mreže. Valja na kraju reći da, u pogledu kvaliteta slike, KD-u ne može konkurisati analogna TV radiodifuzija, naročito u urbanim područjima, ali izgleda može digitalna TV radiodifuzija.

Dejan Popović

O autorima tekstova

MC Newsletter
12. avgust 2011.

Pogledajte sve komentare (0)      Ostavite komentar

Objavljeni komentari sadrže stavove koji nisu stavovi Medija centra. Odgovornost za sadržinu poruke i tačnost podataka snose korisnici sajta koji su komentare poslali.

 
Ovaj tekst može da sadrži stav koji nije stav Medija centra. Odgovornost za sadržinu, kao i tačnost podataka, snosi autor teksta.

Pogledajte sve komentare (0)      Ostavite komentar

Objavljeni komentari sadrže stavove koji nisu stavovi Medija centra. Odgovornost za sadržinu poruke i tačnost podataka snose korisnici sajta koji su komentare poslali.

 
Ovaj tekst može da sadrži stav koji nije stav Medija centra. Odgovornost za sadržinu, kao i tačnost podataka, snosi autor teksta.