Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima > Centar za prava manjina CPM

Centar za prava manjina

Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana aprila 2001. godine u Beogradu od stane grupe aktivista odlučnih u ostvarivanju ciljevа u oblаsti unаpređenjа i zаštite ljudskih i mаnjinskih prаvа, razvijanju tolerancije i borbi protiv diskriminacije.

Osnovni ciljevi Centra za prava manjina

 • Unаpređivаnje ostvаrivаnjа ljudskih i mаnjinskih prаvа
 • Stručno istrаživаnje kršenjа ljudskih prаvа
 • Pružаnje prаvne pomoći žrtvаmа kršenjа ljudskih prаvа
 • Edukаcijа grаđаnа i drugih udruženjа i orgаnizаcijа o ljudskim i mаnjinskim prаvimа
 • Suzbijаnje diskriminаcije i rаzvijаnje tolerаntnog društvа

Značajne aktivnosti i postignuća

 • Učešće u izradi i vođenju Akcionih planova Vlade Republike Srbije za Dekadu inkluzije Roma (2005 – 2015), kao i u reviziji ovih planova i kreiranju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji, 2009. godine;
 • Praćenje sprovođenja usvojenih nacionalnih politika za unapređenje položaja Roma;
 • Pružanje pravne pomoć i zastupanje pred sudovima lica romske nacionalnosti koje su žrtve rasno motivisanog nasilja i/ili diskriminacije;
 • Osnivanje Lige za dekadu Roma, na inicijativu Fonda za otvoreno društvo, zajedno sa Dečjim romskim centrom, Građanskim inicijativama, Jugoslovenskom asocijacijom za kuluturu i edukaciju Roma, Yurom Centarom i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine. Cilju Lige za dekadu Roma je efektivno sprovođenje akcionih planova Vlade Rsrbije za Dekadu inkluzije Roma;
 • Istraživanje i dokumentovanje slučajeva protivpravnog postupanja policije, nasilja od strane ekstremističkih, neonacističkih grupa i drugih privatnih lica, diskriminacije u oblasti obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja;
 • Preporuka mera za unapređenje položaja Roma na osnovu analize prikupljenih podataka, nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih i manjinskih prava;
 • Objavljivanje publikacija u štampanoj i elektronskoj formi, organizovanje okruglih stolova i konferencija u cilju podizanja svesti o položaju Roma u Srbiji

Saradnja sa medijima, saopštenja i članci

Tokom desetogodišnjeg rada organizacija je aktivno sarađivala sa medijima. Izdvajamo neka saopštenja za javnost i članke:

Održane konferencije

Tokom 2012. godine održane su konferencije koje su se bavile temama važnim za romsku nacionalnu manjinu, ali i prava drugih manjina.

Publikacije Centra za prava manjina

 • Priručnik za Advokate o Zastupanju Roma - Žrtva diskriminacije, zajedno sa European Roma Rights Centre i Fondom za humanitarno pravo , Septembar 2005.
 • Priručnik za podršku razvoju antidiskriminističke kulture u vaspitno - obrazovnim ustanovama, zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje RSrbije i Roma education fund, 2008.
 • Dekada Roma, Informatori – br. 1, br. 2, br. 3, br. 4, br.5, 2005, 2006.
 • Godišnji izveštaj Lige za Dekadu, 2006, 2007.
 • Povrede prava Roma u Srbiji, br.1, 2001, br.2, 2003., br. 3, 2007.
 • Romi i pravo na pravni subjektivitet, aprila 2006.
 • Romi i pravo na zdravstvenu zaštitu u Novom Sadu, 2005.
 • Romi i pravo na zdravstvenu zaštitu u Srbiji, 2005.

Sve publikacije možete pogledati na sajtu Centra za prava manjina www.mrc.org.rs/sr/publikacije.html

Romi i kvalitet zdravstvene zaštite

Program javnog zdravlja Fondacije za otvoreno društvo

Centar za prava manjina je 2012. godine realizovao projekat Romi i kavlitet zdravstvene zaštite u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite Roma i unapređenja uloge romskog civilnog sektora u praćenju ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu. Realizaciju projekta podržali su Fondacija za otvoreno društvo i Open Society Foundations – Public Health Program.

U okviru projekta je u saradnji sa Ipsos Strategic Marketingom sprovedeno istraživanje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu koje je imalo za cilj da utvrdi učestalost korišćenja zdravstvene zaštite, zadovoljstvo uslugama, odnosom lekara i medicinskih sestara u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti i iskustva sa službom hitne pomoći kod Roma i ostale populacije.

Ono što je iz istraživanja izvedeno kao zaključak jeste da su uslovi života romske populacije znatno lošiji od uslova u kojima živi većinsko stanovništvo, kao i neprilagođenost zdravstvenih ustanova romskoj populaciji. Zdravstvene usluge su manje dostupne Romima, pa mladi Romi uzrasta od 18 do 24 godina nisu zdravstveno osigurani. Jedan od zaključaka izvedenih nakon sprovedenih istraživanja jeste da Romi manje odlaze na preventivne preglede, ali i da su Romi nezadovoljni sestrinskom službom. Stanovnici romske nacionalnosti manje su informisani o uslovima korišćenja zdravstvenih usluga i mehanizmima zaštite prava pacijenata, a patronažne službe slabije posećuju Romkinje trudnice i porodilje. Potencijalne determinate ponašanja koje su merene u ovom istraživanju pokazale su se kao relavantne za objašnjenje i predvidjanje zadovoljstva Roma zdravstvenim sistemom.

Navedeni činioci, primera radi, mnogo bolje objašnjavaju zadovoljstvo Roma nego drugih ispitanika, što ukazuje na to da mere za unapređenje zadovoljstva Roma treba tražiti u intervencijama na ovima aspektima zdravstvenog sistema, a posebno podižući ljubaznost sestara, poverenje u lekara, vreme koje lekari posvećuju pacijentima i količini informacija koju lekari daju Romima tokom interakcije.

Kontakt

Jug Bogdanova 12/IV/15
11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: + 381 11 2621003
E-mail: office@mrc.org.rs
Web: www.mrc.org.rs