Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi organi državne uprave nadležni za poslove informacija i komunikacija

Poslove državne uprave u oblasti informacija i komunikacija obavljaju od marta ove godine Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog drustva (MKIID) i Uprava za Digitalnu agendu (UDA) kao organ uprave u sastavu MKIID.

(Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) nije organ državne uprave, već tzv. imalac javnih ovlašcenja, tj. organizacija kojoj su povereni pojedini poslovi državne uprave u oblasti elektronskih komunikacija, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.- Napomena autor)

Poslovi državne uprave u oblasti informacija i komunikacija odredjeni su Zakonom o državnoj upravi (ZDU), Zakonom o ministarstvima (ZM), Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEK), Zakonom o poštanskim uslugama (ZPU), Zakonom o elektronskom potpisu (ZEP) i Zakonom o elektronskom dokumentu (ZED).


Poslovi MKIID i UDA, po ZDU

 • MKIID priprema nacrte zakona, druge propise i opšte akte za Vladu i predlažu Vladi strategije razvoja i druge mere kojima se oblikuje politika Vlade.
 • UDA, kao organ uprave u sastavu ministarstva, učestvuje u oblikovanju politike Vlade preko MKIID.
 • MKIID i UDA prate i utvrđuju stanje u oblastima iz svoga delokruga (informacija i komunikacija), proučavaju posledice utvrđenog stanja i, zavisno od nadležnosti, ili sami preduzimaju mere ili predlažu Vladi donošenje propisa i preduzimanje mera na koje je ovlašćena.
 • MKIID i UDA izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade tako što donose propise, rešavaju u upravnim stvarima, vode evidencije, izdaju javne isprave i preduzimaju upravne radnje (u daljem tekstu: izvršni poslovi).
  • UDA, kao organ uprave u sastavu MKIID, ne može donositi propise.
 • Za preduzimanje upravnih radnji kojima se poseže u ličnu slobodu i bezbednost, fizički i psihički integritet, imovinu i ostala ljudska prava i slobode MKIID i UDA moraju imati neposredni osnov u zakonu.
 • MKIID donosi pravilnike, naredbe i uputstva.
 • Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade.
 • Naredbom se naređuje ili zabranjuje neko ponašanje u jednoj situaciji koja ima opšti značaj.
 • Uputstvom se određuje način na koji MKIID I UDA izvršavaju pojedine odredbe zakona ili drugog propisa.
 • MKIID može donositi propise samo kad je na to izričito ovlašćen zakonom ili propisom Vlade.
 • MKIID ne može propisom određivati svoje ili tuđe nadležnosti, niti fizičkim i pravnim licima ustanovljavati prava i obaveze koje nisu već ustanovljene zakonom.
 • MKIID i UDA rešavaju u upravnim stvarima i donose upravne akte.
 • MKIID i UDA rešavaju o žalbama i vanrednim pravnim sredstvima na upravne akte koje su doneli oni ili imaoci javnih ovlašćenja, prema zakonu.
 • Inspekcijskim nadzorom MKIID ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i, zavisno od rezultata nadzora, izriče mere na koje je ovlašćeno.
 • MKIID i UDA staraju se da se rad javnih službi odvija prema zakonu.
 • Pri tome MKIID i UDA vrše poslove i preduzimaju mere na koje su ovlašćeni zakonom.
 • MKIID i UDA podstiču i usmeravaju razvoj u oblastima iz svoga delokruga, prema politici Vlade.
 • MKIID i UDA prikupljaju i proučavaju podatke u oblastima iz svoga delokruga, sačinjavaju analize, izveštaje, informacije i druge materijale i vrše druge stručne poslove kojima doprinose razvoju oblasti iz svog delokruga.


Uređenje MKIID i UDA, po ZDU

MKIID se obrazuje za poslove državne uprave u više međusobno povezanih oblasti: kulture, informacija i komunikacija.

MKIID-om rukovodi ministar Predrag Marković.

Ministar predstavlja MKIID, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga MKIID-a.

Ministar je odgovoran Vladi i Narodnoj skupštini za rad MKIID-a i stanje u svim oblastima iz delokruga MKIID-a.

MKIID ima državnu sekretarku Jasnu Matić, koja za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Državna sekretarka pomaže ministru u okviru ovlašćenja koja joj on odredi. Ministar ne može ovlastiti državnu sekretarku za donošenje propisa, niti za glasanje na sednicama Vlade.

Državna sekretarka je funkcioner koju postavlja i razrešava Vlada na predlog ministra i njena dužnost prestaje s prestankom dužnosti ministra.

Državna sekretarka podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao i član Vlade.

MKIID ima UDA u svom sastavu.

UDA je obrazovana za izvršne i s njima povezane inspekcijske i stručne poslove.

UDA-om rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru.

Direktor rešava u upravnim stvarima iz delokruga UDA i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u UDA.

Direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema Zakona o drzavnim sluzbenicima.

S obzirom na prirodu i obim poslova, UDA ima više pomoćnika direktora.

Pomoćnik direktora rukovodi poslovima u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti rada UDA i za svoj rad odgovara direktoru i ministru.

Pomoćnika direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema Zakonu o drzavnim sluzbenicima.

Poslove iz svoga delokruga UDA vrši samostalno.
Ipak, ministar usmerava rad UDA i donosi propise iz njenog delokruga.
UDA pred Vladom i Narodnom skupštinom predstavlja ministar.

Ovlašćenja prema organima državne uprave, kad se odnose na UDA, Vlada i Narodna skupština ostvaruju preko MKIID u čijem sastavu je UDA


Delokrug MKIID, po ZM


MKIID obavlja poslove državne uprave u oblasti informacionog društva koji se odnose na:

 • utvrđivanje politike i strategije razvoja informacionog društva;
 • pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja;
 • mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva;
 • razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže;
 • koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije;
 • zaštitu podataka i informacionu bezbednost;
 • međunarodne poslove u oblasti informacionog društva,
 • kao i druge poslove određene zakonom ( ZEK, ZPU, ZEP i ZED).
  MKIID obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na:
 • oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja;
 • uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja;
 • inspekcijski nadzor;
 • utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja;
 • organizovanje finansijske i tehničke kontrole;
 • međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja;
 • mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja;
 • utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija;
 • odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija;
 • utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori,
 • kao i druge poslove određene zakonom (ZEK, ZPU).Nadležnost MKIID, po posebnom ZEK-u

Ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija i informacionog društva:

 • vrši nadzor nad primenom ZEK-a i propisa donetih na osnovu ZEK-a;
 • predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti elektronskih komunikacija i stara se o sprovodjenju međunarodnih sporazuma u oblasti elektronskih komunikacija;
 • doprinosi usklađivanju domaćih propisa u oblasti elektronskih komunikacija sa odgovarajucim propisima Evropske unije;
 • preduzima mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove razvoja i unapređenja naučnoistraživačke delatnosti;
 • odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno ZEK-om.

Napomena – Prethodno navedene nadležnosti su nadležnosti ministarstva (MKIID), a ne uprave (UDA)!Delokrug UDA, po ZM

UDA, kao organ uprave u sastavu MKIID, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na:

 • sprovođenje strategija u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija;
 • primenu informatike i interneta;
 • pružanje informacionih usluga;
 • istraživanje i razvoj u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija;
 • razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture, unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionih sistema državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi;
 • primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi;
 • razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnim službama;
 • stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija,
 • kao i druge poslove određene zakonom.

Napomena 1 – Informatika je nauka o informacijama.
Napomena 2 – U posebnim zakonima (ZEK, ZPU i ZED) nigde se ne pominje uprava (UDA), vec ministarstvo (MKIID).Delokrug Republickog zavoda za informatiku i internet (RZII), po prethodnom ZM

RZII je obavljao strucne poslove i poslove drzavne uprave koji su se odnosili na:

 • unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionog sistema državnih organa, lokalne samouprave i javnih službi;
 • primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, lokalne sapouprave i javnih službi;
 • zaštitu podataka;
 • razvoj i primenu standarda u uvodjenju informacionih tehnologija u državnim organima,
 • kao i druge poslove određene zakonom.Preuzimanje RZII, po ZM

MKIID preuzima od RZII zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti informatike i interneta.

Iz gore navedenog se vidi da ZM nije uskladjen sa ZDU i posebnim zakonima (ZEK, ZPU I ZED).

Na primer:
Da li se u delokrugu MKIID, po ZM nalaze poslovi odlučivanja o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija, zato što u članu 86. stav 2. ZEK-a nije (omaškom, eksplicitno) određeno da pojedinačna dozvola za korišćenje radio-frekvencija izdaje se rešenjem koje donosi Agencija (RATEL)?
Po ZDU, s jedne strane, UDA je obrazovana za izvršne poslove (rešavanje u upravnim stvarima, vođenje evidencije, izdavanje javnih isprava i preduzimanje upravnih radnji) i s njima povezane inspekcijske i stručne poslove, a po ZM, s druge strana, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose, između ostalog, na primenu informatike i internet; pružanje informacione usluge; itd.
Čini se da UDA, kao organ uprave u sastavu MKIID, ne može da vrši stručne poslove pružanja informacionih usluga, jer UDA nije pruzalac informacija (npr. putem “Twitter Wall”).
Posto je delokrug UDA, po ZM sličan delokrugu RZII, po prethodnom ZM, onda je UDA trebalo da preuzme od RZII zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti informatike i interneta, a ne – MKIID.

Dejan R. Popović, dipl. inž.
Beograd, 28. mart 2011.