Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima > Dečiji centar Mali Princ

Dečiji centar Mali Princ

Grupa mladih romskih NVO aktivista je 2002. godine osnovala udruženje građana Dečiji centar Mali Princ. Osnivači Malog Princa prepoznali su potrebu za stvaranjem romske organizacije civilnog društva koja će svojim aktivnostima uticati na sistemske promene u pogledu integracije romske dece u obrazovni sistem, kroz pružanje sveobuhvatne podrške romskoj deci i njihovim roditeljima, kao i saradnjom sa institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou.

Osnovni problemi sa kojima se susreću pripadnici romske poulacije:

 • nisu uključeni u obrazovni sistem i rano ga napuštaju
 • ne dobijaju kvalitetno obrazovanje
 • izloženi su diskriminaciji i segregaciji
 • nemaju uslova da izražavaju i neguju svoj etnički identitet
 • Romska deca nemaju adekvatnu podršku u porodici

Posebno dobra saradnja ostvarena je sa osnovnom školom Despot Stefan Lazarević u Mirijevu, ŠOO Braća Stamenković, PU Zvezdara i Gradskom opštinom Zvezdara.

Dosadašnji rezultati organizacije

 • Uvođenje tri asistenta za podršku u obrazovanju Roma u redovnu nastavu srpskog jezika i matematike u I i II razred OŠ Despot Stefan Lazarević u Mirijevu, koju pohađaju romska deca iz Orlovskog naselja.
 • Organizovanje treninga za stručni i upravni kadar OŠ Despot Stefan Lazarević i predškolske ustanove Zvezdara, sa ciljem izgradnje senzibiliteta za rad sa decom i porodicama manjinskih i marginalizovanih grupa.
 • Organizovanje treninga za upravni i nastavni kadar 7 osnovnih škola koje pohađa 66 romske dece raseljene iz naselja ispod mosta Gazela
 • Saradnja sa katedrom za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su tri godine održavana predavanja za studente psihologije, u okviru izbornog predmeta multikulturalnost, koja su buduće psihologe upoznavala sa osnovama romske kulture i tradicije i tako senzibilizovala za uspešniji rad sa romskom decom i njihovim porodicama
 • Rad sa romskom decom raseljenom iz naselja ispod mosta Gazela u 5 prigradskih naselja: Barajevo, Mladenovac, Kijevo, Makiš i Boljevci, na uključivanju u škole i savladavanju školskog gradiva

Program javnog zdravlja Fondacije za otvoreno društvo

Bitan segment rada organizacije Mali Princ je unapređenje zdravlja Roma.

Jedan od ciljeva Dekade Roma je unapređivanje zdravstvenog stanja Roma. Dečiji centar Mali princ je kroz svoj rad aktivno uključen u ovu oblast inkluzije Roma.

Od 2007. godine do danas uspešno je realizovano više projekata, koji su imali za cilj unapređenje zdravstvenog stanja Roma, kroz različite projekte rada sa korisnicima kao i projekata javnog zastupanja za poboljšanje dostupnosti primarnom sistemu zdravstvene zaštite Roma u Srbiji.

Svi projekti su realizovani uz podršku Fondacije za otvoreno duštvo, a kroz program Javnog zdravlja.

Projekti koji su se bavili direktnim korisnicima u sistemu zdravstvene zaštite:

 • Oformljena grupa od 7 vršnjačkih edukatora, na temu prevencije bolesti zavisnosti kod mladih – 2008.
 • Održano po 10 radionica na temu prevencije bolesti zavisnosti i polno prenosivih bolesti sa preko 300 romske dece i mladih u osnovnim i srednjim školama u Beogradu, Subotici i Kragujevcu

Realizovani projekti javnog zastupanja u oblasti zdravstvene zaštite:

 • Javno zastupanje za uvođenje vršnjačke edukacije za prevenciju bolesti zavisnosti i polno prenosivih infekcija kod dece i mladih, koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama – 2010.
 • Javno zastupanje za uključivanje mobilnih zdravstvenih timova u svih 5 naselja ( Boljevac, Barajevo, Rakovica, Makiš i Mladenovac) u koje su raseljeni Romi iz naselja ispod Gazele – 2011.
 • Javno zastupanje za uključivanje romskog civilnog sektora u kreiranje Akcionih planova za raseljavanje Roma iz nehigijenskih naselja u Beogradu, kako bi im se obezbedila dostupnost Primarnom sistemu zdravstvene zaštite u svakom od naselja u koje se rasele prema akcionom planu Grada Beograda – 2012.

Trenutno organizacija Mali princ realizuje projekat Praćenja primene Zakona o zdravstvenom osiguranju, naročito člana 22 ovog zakona, sa posebnim osvrtom na lica romske nacionalnosti bez ličnih dokumenata. Ovaj projekat se pre svega bavi istraživanjem, na koji način RZZO u Beogradu omogućava licima bez ličnih dokumenata, među kojima je najveći broj lica romske nacionalnosti, da dođu do zdravstvenih legitimacija, odnosno da ostvare prava u sistemu Primarne zdravstvene zaštite gradjana.

Kontakt

Dečiji centar Mali princ
Mirjevski venac 18-20, mesna zajednica Novo Mirijevo, 11000 Beograd
Tel: 011/2400-776, 011/3247-333
E-mail: office@maliprinc.org.rs 
maliprinc.org.rs