Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima - o projektu

Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima

Medija centar Beograd realizuje projekat Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo Mađarska u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja (razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika).

Cilj projekta je da se osnaže kapaciteti romskih nevladinih organizacija kako bi što upešnije sprovodile medijske aktivnosti i što funkcionalnije koristile medije u procesu svoje borbe za unapređenje položaja Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Podizanje vidljivosti rada romskih nevladinih organizacija doprineće promeni postojećih stereotipa. Ovaj projekat predstavlja logičan nastavak projekta PR radionice za romske nevladine organizacije.

Romska etnička zajednica je jedna od najugroženijih manjinskih zajednica u Srbiji i i dalje je izložena diskriminaciji. Romi su značajna nacionalna manjina u Srbiji kao i u drugim zemljama u centralnoj i istočnoj Evropi. Socijalni, ekonomski, politički, kulturni položaj romske manjine je veoma teško utvrditi zbog njihove marginalizacije, segregacije i diskriminacije.

Helsinški odbor za ljudska prava sproveo je istraživanje Stavovi i vrednosne orijentacije srednjoškolaca u Srbiji 2011. godine prema kom 36,7% učenika obuhvaćenih istraživanjem ima izrazito rasističke stavove prema Romima.

Komesar Saveta Evrope za ljudska prava u svom izveštaju u junu 2011. o progresu Vlade pozdravio je napredak koji je ostvaren, ali je i ukazao na oblasti gde treba da se ulože napori kako bi se unapredio položaj romske zajednice (to su pre svega sektori zapošljavanja, obrazovanja, stambenog smeštaja, zdravstvene zaštite). Izveštaj, takođe, ističe da je dominantna opšta medijska klima netrpeljivosti prema romskoj zajednici. Proces borbe protiv stereotipa je dugotrajan i postepen. Proces inkluzije romske zajednice u društvo i poboljšanje njihovog položaja zahteva uključenje predstavnika romske manjine u procese odlučivanja i zato je uloga romskog nevladinog sektora ključna i nezaobilazna.

Mediji igraju odlučujuću ulogu u podizanju svesti građana o gorućim problememima, borbi protiv stereotipa, promociji interkulturalnosti i praćenju rada državnih institucija. Saradnja medija i romskih nevladinih organizacija predstavlja nezaobilazan elemenat u procesu poboljšanja položaja romske manjine i logičnu vezu dva sektora koji imaju veliki broj dodirnih tačaka kadaje reč o njihovoj ulozi.

Unapređenjem odnosa medijskih radnika i romskih aktivista doprineće podizanju kvaliteta medijskih tekstova o romskoj zajednici. Romski aktivisti će pružajući relevantne sadržaje i komentare značajno doprineti procesu borbe protiv stereotipa i poboljšanje socio-ekonomskog statusa pripadnika ove zajednice. Veoma je važno ne samo da se promoviše rad romskog nevladinog sektora, već i ideali, rezultati rada, vrednosti za koje se zalažu.

Projektne aktivnosti su usmerene na obučavanje aktivista romskih nevladinih organizacija da unaprede i profesionalizuju medijsku prezentaciju svojih programa, projekata, aktivnosti. Kvalitetni i jasni medijski sadržaji doprineće borbi protiv stereotipa i borbi za bolji društveno-ekonomski položaj romske zajednice.