Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Početna > MC projekti > Osnaživanje romskih NVO za komunikaciju sa medijima > BIBIJA - Romski ženski centar

BIBIJA - Romski ženski centar

BIBIJA - Romski ženski centar osnovan je 1998. godine u Beogradu. Namera osnivačica je bila da učini vidljivijim ženska romska prava u društvu, kao i predrasude i diskriminaciju koja vlada prema Romkinjama, da učini vidljivim nasilje nad njima, da pruži podršku Romkinjama i da ih povezuje sa zvaničnim insitucijama i drugim grupama.

Za petnaest godina aktivnog rada RŽC BIBIJA je realizovala više od 70 projekta, radila je u 60 romskih naselja u Beogradu i okolini. Kroz programe prošlo je oko 6000 Romkinja.

Aktivnosti

Aktivnosti centra podeljene su u 7 grupa:

 1. Psihosocijalne radionice na terenu sa romskim ženama - Teme ovih programa rukovode se promocijom ženskih ljudskih prava, posebna se obraća na žensko ljudsko pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje, zatim pravo na život bez nasilja kao i pravo na slobodan izbor partnera.
 2. Pravno savetovalište koje besplatno daje pravne savete i pomoć Romkinjama.
 3. Angažovanje na pitanju ekonomskog osnaživanja - Ove aktivnosti obuhvataju organizovanje kurseva za zainteresovane žene kao i pomoć u pronalaženju posla.
 4. Organizovanje seminara i instruktaža čije su teme ženska ljudska prava, manjinska prava, politička participacija Romkinja u našem društvu, pitanja organizacione strukture ženske OCD.
 5. Informativne akcije čiji je cilj informisanje o važnim pitanjima za Romkinju i njenu porodicu - Ove akcije bile su česte i razne: deljenje pamfleta na romskom i srpskom o važnosti ženskog zdravlja, pamfleti o najčešćim bolestima kod žena, pamfleti o bolesti dojke, informativni materijal o statusu nacionalne manjine, materijal o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, letke sa sadržinom Povelje o pravima pacijenata, izdavanje dvojezičnog mesečnog časopisa za žene Romnjaki zor/Snaga žene.
 6. Pomoć u formiranju i osnaživanju mladih ženskih NVO na području Srbije i Vojvodine, kao i stvaranja i učešća u radu Romske ženske mreže.
 7. Lobiranje i zastupanje na nacionalnom i međunarodnom nivou u cilju unapređenja društvenog položaja Romkinja u Srbiji - Ta aktivnost podrazumeva pisanje alternativnih i izveštaja iz senke na do sada ratifikovane međunarodne konvencije koje je naša zemlja ratifikovala. BIBIJA je pisala 2003. i 2008. godine izveštaj iz senke (shadow report) o implementaciji Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, u partnerstvu sa Evropskim centrom za prava Roma iz Budimpešte, Ženskim prostorom iz Niša i organizacijom EUREKA iz Subotice. 2007. godine podnet je i alternativni izveštaj na UN CEDAW za Romkinje. Tokom 2012. pripremljen je izveštaj iz senke na Drugi i treći periodični državni izveštaj o impelemntaciji CEDAW Konvencije i stanju prava Romkinja u Srbiji. Ovaj izveštaj biće predstavljen CEDAW Komitetu na 55. sednici Komiteta sredinom 2013. Jedna od značajnih aktivnosti svakako je doprinos vidljivosti kršenja prava Romkinja u Progres report koji na godišnjem nivou radi Delegacija EU u Beogradu.

Na nacionalnom nivou Bibija aktivno učestvuje u Dekadi Roma u kreiranju mera za unapređivanje statusa Romkinja i u zagovaranju za njihovo budžetiranje i sprovođenje.

Program javnog zdravlja Fondacije za otovreno društvo

Pravo na zdravstvenu zaštitu

Iskustva romskih ženskih organizacija potvrđuju da se Romkinjama krše sva prava koja su okupljena pod pojmom „reproduktivna prava”. To uključuje pravo da se odluči kada imati dete, pravo na sigurne i efikasne kontraceptivne metode, ali i slobodan izbor partnera, nezavisno od materijalnog statusa, rase, verske pripadnosti, moguće hendikepiranosti ili seksualne orijentacije. Romkinje su retko u situaciji da donose potpuno slobodnu odluku o reprodukciji, jer su „slobodni izbori" često nametnuti ili ograničeni, neposrednim ili posrednim društvenim, ekonomskim i kulturnim faktorima. One obično ne mogu da odlučuju o tome šta žele, već kako se od njih očekuje da odluče, ili kako moraju da odluče. Romkinje najčešće nemaju pristup informacijama o kontroli rađanja, ne učestvuju u odlučivanju i planiranju porodice, broju dece i razmaku između porođaja. Planiranje porodice je deo reproduktivne slobode samo ako su žene stvarno slobodne da donose samostalno odluke, bez pomena o bilo kakvoj prisili, što je za većinu romskih žena još uvek borba bez vidljivih rezultata. Jedan od značajnijih dokumeta, Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama – CEDAW naglašava pravo žena na korišćenje službi i usluga koje se odnose na planiranje porodice: "Države potpisnice će preduzeti sve odgovarajuće mere da eliminišu diskriminaciju prema ženama u oblasti zdravstvene zaštite da bi se obezbedio, na osnovi jednakosti muškaraca i žena, pristup službama zdravstvene zaštite, uključujući one koje se odnose na planiranje porodice." Pitanje koje se nameće je šta je ženama potrebno u cilju postizanja „slobode izbora" u reprodukciji? Jedan od načina je usmeravanje energije ka postizanju jednakosti i pravednosti.

Kako je kontrola nad nečijim reproduktivnim i seksualnim životom centralna za žensku egzistenciju, ženama su potrebna ta prava da bi bile sposobne da potpuno učestvuju u društvu, ne samo na „ravnopravan" način kao muškarci (što znači „isto kao i muškarci") već na način koji dozvoljava ženama njihove sopstvene različitosti. Jednakost i pravednost u ženskim reproduktivnim i seksualnim pravima doprinosi poboljšanju života i muškaraca i dece takođe - ukoliko ova ljudska prava više poštuju u društvu, standard života postaje viši i zdravstvena zaštita je bolja.

Romski ženski centar BIBIJA od početka rada, 1998. godine, realizuje aktivnosti u koje uključuje Romkinje u romskim naseljima sa ciljem postizanja kvalitetnijeg i adekvatnijeg pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Projekti realizovani u okviru Programa javnog zdravlja Fondacije za otvoreno društvo

 • 1998-1999. Romkinje i pravo na zdravlje
 • 2002-2003. Edukacija o ženskom zdravlju
 • 2004-2005. Zdravlje Romkinja i ljudska prava
 • 2006-2007. Lična i društvena odgovornost: važnost reproduktivnog zdravlja Romkinja
  U saradnji sa Domom zdravlja Zemun – ambulanta Jakovo
 • 2007. Umorno je srce staro – Moro ilo purano
  U saradnji sa Domom zdravlja Barajevo
 • 2009. Petnaest minuta za ceo život
  U saradnji sa Domom zdravlja Rakovica
 • 2006, 2007, 2008, 2009. Romski zdravstveni program
 • 2008-2009. Borba protiv nasilja: procena uticaja
 • 2009. Mobilizacija romske zajednice za prevenciju nasilja nad ženama
 • 2009-2010. Uticaj porodičnog nasilja na žensko zdravlje
 • 2010. Zdravstvena zaštita – od nacionalnog pravnog okvira do lokalnih politika i praktikovanja
 • 2011-2012. Sistematizacija radnog mesta zdravstvene medijatorke u zdravstveni sistem Srbije
 • 2012-2013. Ka održivom rešenju za romske zdravstvene medijatorke
 • 2013. Unapređivanje zdravstvenog statusa Romkinja u kontejnerskim naseljima u Beogradu
 • 2013. Žensko zdravlje Romkinja i uslovi života u romskim naseljima

Kontakt

B I B I J A
Jug Bogdanova 12/15, 11000 Beograd
Tel/fax: +381/11/ 262-30-99
E-mail: bibija@eunet.rs 
www.bibija.org.rs